İsgəndərin hekayəsi

Müəllif: Gülzar İbrahimova

(Dahilərdən tərcümə edilmiş)

Rum hökmdarı İsgəndər padşah bir gün rəiyyəti qarşısında çıxış edib deyir:

- Hələ bir dilənçini əliboş qaytarmamışam, kim mənə ağız açıb, istədiyini vermişəm.

Bunu eşidən bir nəfər deyir:

- Ey padşah, mənim üç dirhəm borcum var, nə vaxtdır qaytara bilmirəm, xahiş edirəm məni də əliboş qaytarmayasan.

Camaat içərisində deyilmiş bu sözdən şahın xoşu gəlmir:

- Padşahdan belə kiçik şey istəmək ədəbsizlikdir!

- Şahım, onda mənə bir məmləkət bağışla!

İsgəndər padşah belə cavab verir:

- Birinci istəyin mənim ad-sanıma
       layiq deyildi, ikincisi isə sənin.